Pravidla projektu "Zlatá společnost"

§1. Slovník

Pojmy obsažené v těchto Pravidlech mají následující znění, pokud Pravidla výslovně nestanoví jinak:

 1. Provozovatel - Beautiful Company sp.z o.o. sp. k. se sídlem ve Vratislavi na ul. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław, zapsaná v Národním soudním rejstříku Okresním soudem ve Vratislavi, obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000749100, DIČ: 8943132676, IČ: 381313360 - informace na stránkách Provozovatele o výběru účastníka projektu Zlatá společnost.
 2. Účastník - podnikatelský subjekt - fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost vlastním jménem nebo právnická osoba
 3. Pravidla - znamená tato pravidla projektu "Zlatá společnost"
 4. < li>Portál – webové stránky – např. Facebook, Google Maps, Booking.com atd.
 5. Projekt – znamená veškeré faktické a právní činnosti související s udělováním Cen v rámci projektu Zlatá společnost.
 6. Ověření – proces testování účastníků

§2. Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla definují pravidla a postup pro organizaci projektu "Zlatá společnost" a platformy www.http://golden-company.cz
 2. Projekt je organizován na území Evropy a podléhá polské legislativě.
 3. Udělování cen je zaměřeno na propagaci účastníků projektu, kteří jsou nejlépe hodnoceni uživateli internetu na internetových portálech, které Provozovatel uznává jako autoritativní a spolehlivé. Provozovatel pokaždé analyzuje a vybírá portály, ze kterých databáze čerpá názory na Účastníky projektu. Poté jsou po analýze provozovatele vybráni Účastníci – vítězové projektu, kteří jsou propagováni prostřednictvím reklamních a marketingových aktivit Provozovatele podrobně popsaných v těchto pravidlech.
 4. Účast v Projektu je dobrovolná a bezplatná.
 5. Práva k duševnímu vlastnictví Provozovatele obsažená na jeho stránkách, zejména k textům, informacím, materiálům, obsahu, grafice, fotografiím, jsou výhradním vlastnictvím Provozovatele a podléhají právní ochraně.
 6. Kopírování, odesílání, upravování, zpracování a další šíření výše uvedených materiálů je zakázáno, s výjimkou samostatného oprávnění uděleného Provozovatelem.

§3. Způsob výběru výherců a předání Ceny

 1. Účastníky projektu jsou subjekty, které se buď přímo hlásí Provozovateli, nebo jsou Provozovatelem vybírány automatizovaným způsobem z veřejně dostupné databáze podnikatelských subjektů dané země. Po výběru seznamu Účastníků vyhledá specializovaný software Provozovatele pro daného Účastníka internetové profily, které obsahují hodnocení nebo bodové hodnocení.
 2. Provozovatel si pokaždé samostatně vybere portály, ze kterých čerpá hodnocení o Účastnících projektu s přihlédnutím ke spolehlivosti informací obsažených na těchto portálech a jejich široké dostupnosti. Provozovatel nebude využívat informace z portálů s neprokázanou pověstí nebo zdrojů, úzce specializovaných nebo obecně nedostupných. Provozovatel neodpovídá za obsah komentářů týkajících se Účastníků umístěných na internetu a neodpovídá za názory, které nebyly dostupné pro software Provozovatele nebo ke kterým neměl Provozovatel z jiných důvodů přístup. Provozovatel rovněž nezodpovídá za názory/hodnocení zveřejněné po provedení analýzy. Provozovatel také nenese odpovědnost za názory/hodnocení, které z jakéhokoli důvodu nebyly zpřístupněny, zveřejněny a které nebylo možné ověřit v průběhu studie a po jejím ukončení.
 3. Provozovatel po shromáždění informací z vybraných portálů, provádí analýzu shromážděných názorů. Účastník, který obdržel alespoň 75% pozitivní zpětné vazby, má nárok na další účast v Projektu.
 4. Analýza názorů spočívá v tom, že Provozovatel zohledňuje názory/hodnocení zveřejněná na portálech (pro stupnici od 1 do 5 považuje Provozovatel za pozitivní pouze 4 nebo 5, pro stupnici od 1 do 10 , Provozovatel pouze za kladné hodnocení od 8 do 10). Výše uvedená analýza se provádí pro každý portál zvlášť. Poté Provozovatel provede hromadnou analýzu ze všech Portálů, na kterých má Účastník své profily, ze kterých vybere vážený průměr.
 5. Účastník je způsobilý k účasti v projektu, pokud Provozovatel obdrží alespoň 5 Hodnocení účastníků. Analýza známek je konečná a nepodléhá žádnému odvolacímu řízení.
 6. Provozovatel se zavazuje, že bude analyzovat Účastníky v rámci projektu postupně, ale vzhledem k počtu registrovaných podnikatelských subjektů není možné provést analýzu současně. Účastníci se projektu nebudou o své účasti Provozovatelem samostatně informováni.
 7. Účastník, který splnil výše uvedené požadavky a kvalifikoval se pro účast v projektu, pak budou jeho údaje umístěny na stránkách Provozovatele www.golden-company.cz
 8. Účastníci jsou zařazeni do kategorií Provozovatelem na základě kódů poštovních sídel svých podniků a profilu podnikatelské činnosti.
 9. Projektu se může zúčastnit podnikatelský subjekt, který není účastníkem projektu, podáním přihlášky prostřednictvím formuláře žádosti zveřejněného na webové stránky www.golden-company.cz. Takový subjekt bude Provozovatelem neprodleně analyzován. Aby se tento subjekt kvalifikoval pro účast v projektu, musí splňovat kritéria stanovená v tomto odstavci.
 10. Analýza provedená Provozovatelem, bez ohledu na to, zda je založena na nezávislé aplikaci nebo z iniciativy Provozovatele, je bezplatná.
 11. Účastníci, kteří se stali výherci v projektu je dána možnost dobrovolně zakoupit další propagační balíček. Provozovatel bude účastníky o vítězství projektu informovat telefonicky a během tohoto rozhovoru poskytne nabídku na zakoupení akčního balíčku.Zakoupení akčního balíčku nemá žádný vliv na výsledky analýzy provozovatele ani na status vítěze v projektu.
 12. Složení propagačního balíčku je variabilní a závisí na edici projektu. Informace o složení akčního balíčku budou vždy zveřejněny na webových stránkách Provozovatele.
 13. Výherci projektu, kteří si zakoupili akční balíček, navíc získávají možnost použít logo projektu ve svých reklamních materiálech, a to jak v elektronické podobě a fyzické verze.
 14. Vlastnictví a používání propagačního balíčku Účastníkem a zveřejnění údajů Účastníka na webových stránkách Projektu není základem pro přenesení odpovědnosti za jednání Účastníka projektu na Provozovatele. . Účast v projektu je výhradně marketingového a reklamního charakteru a nemůže být podkladem pro směřování nároků vůči Provozovateli za spontánní jednání Účastníka projektu v rámci jeho podnikatelské činnosti. Účastník nese výhradní odpovědnost za své jednání a zbavuje Provozovatele odpovědnosti v tomto ohledu.
 15. Nabídka na nákup akčního balíčku je účastníkovi projektu předložena buď z podnětu Provozovatele nebo v důsledku oznámení ze strany účastníka.
 16. Akční balíček připravuje Provozovatel individuálně pro Účastníky a má personalizované prvky, jako jsou identifikační údaje Účastníka (jméno, právní forma).
 17. Subjekt, který projekt nevyhrál, nemůže zadat objednávku propagačního balíčku. Propagační balíček je účastníkům doručen prostřednictvím kurýrní společnosti.
 18. Účastník projektu souhlasí se zveřejněním údajů své společnosti na webových stránkách Projektu, které jsou dostupné ve veřejných rejstřících a evidencích. právo požádat o vymazání jeho údajů z webu Provozovatele, k čemuž dojde ihned po obdržení takového oznámení
 19. Projekt je organizován Provozovatelem v ročních edicích.
 20. Účastník, který si přeje k získání Ceny v příštím vydání projektu a stát se vítězem musí pokaždé splnit požadavky uvedené v těchto pravidlech, zejména splnit podrobná kritéria projektu v každém následujícím vydání.

§4. Proces zadávání objednávky

 1. Účastník, který se stal vítězem projektu, má možnost objednat si akční balíček telefonicky nebo e-mailem.
 2. V případě telefonické objednávky obdrží Účastník balíček na dobírku nebo v případě online obdrží Účastník akční balíček na dobírku.
 3. Provozovatel má možnost poskytovat různé platební metody a tyto formy kdykoli změnit, v čase a rozsahu.
 4. Akční balíček bude účastníkovi odeslán do 5 pracovních dnů od zadání objednávky (v případě dobírky). V případě zvolení elektronické platby bude marketingový balíček Účastníkovi odeslán do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet Provozovatele.

§ 5. Reklamace

 1. Reklamace podávejte provozovateli prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@zlotafirma.pl
 2. Stížnosti budou posouzeny do 5. pracovních dnů od okamžiku oznámení.
 3. Ustanovení čl. 556 a násl. občanského zákoníku.
 4. Pokud má akční balíček výrobní vadu, má účastník po zvážení reklamace právo na opětovné zaslání akčního balíčku do 5 pracovních dnů od zvážení reklamace.
 5. V případě poškození akčního balíčku kurýrem nebo přepravou je Účastník oprávněn do 5 pracovních dnů akční balíček znovu zaslat - bez nutnosti reklamace.

§6. Vrácení a odstoupení

 1. Účastník má právo odstoupit od smlouvy ihned po obdržení akčního balíčku, nejpozději však do 7 dnů od převzetí balíčku. V případě odstoupení od smlouvy je Účastník povinen podat písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy v elektronické podobě na adresu kontakt@zlotafirma.pl a nepoškozenou marketingovou zásilku vrátit na adresu sídla Provozovatele do 7 dnů ode dne převzetí zásilky.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí odstoupení od smlouvy v případě nedodržení lhůty uvedené v bodě 1 a z jiných důležitých důvodů i přes lhůtu - každé odstoupení od smlouvy bude považováno za individuálně a také vzhledem k tomu, že balíček propagačních materiálů je individualizován a je vyroben na zvláštní objednávku účastníka, obsahující údaje účastníka trvale vyznačené na propagačních materiálech, jako je jméno, adresa.

§7. Osobní údaje a doložka GDPR

 1. Provozovatel projektu v souladu s ustanovením obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 informuje, že správce osobních údajů je Beautiful Company sp. z o. o. sp. k. se sídlem ve Vratislavi. Subjekt údajů se může obrátit na správce osobních údajů:
  1. písemně na adresu ol. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław
  2. prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@zlotafirma.pl
 2. Správce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), na kterého se lze obracet ve všech záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů a výkonu práv souvisejících se zpracováním údajů. Subjekt údajů se může obrátit na DPO následujícím způsobem:
  1. písemně na adresu ol. Aleksandra Ostrowskiego 13D, 53-238 Wrocław
  2. prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@zlotafirma.pl
 3. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje pro následující účely: < ol type="a">
 4. činnost před uzavřením smlouvy - příprava nabídky, prezentace nabídky na získání akčního balíčku, účast na Projektu, uzavření smlouvy na získání akčního balíčku , plnění smlouvy o pořízení propagačního balíčku, výkon činností souvisejících s řízením projektu, zasílání propagačních balíčků, zveřejňování údajů na webu správce, vytváření seznamu zaměřeného na propagaci služeb a inzerci účastníků projektu, podávání stížností na základě smlouvy o získání propagační balíček, vyřizování reklamací, přímý marketing vlastních produktů a služeb správce - v případě přímého marketingu vlastních produktů a služeb nebude profilování využíváno.
 5. boj proti nekalé soutěži;
 6. zvažování stížností a odvolání týkajících se služeb poskytovaných správcem, jakož i žádostí a dotazů adresovaných správci;
 7. analytické a statistické;
 • Příjemcem osobních údajů mohou být i subjekty poskytující ICT služby, subjekty spolupracující se správcem, subdodavatelé správce, subjekty poskytující poštovní služby, kurýrní služby, právní a účetní, pojišťovací a bankovní služby.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetí země ani mezinárodní organizaci.
 • Právní základ pro zpracování osobních údajů:
  1. zpracování údajů o podnikatelích vyplývá mimo jiné z ustanovení práv zákon ze dne 25. února 2016 o opakovaném použití informací veřejného sektoru a obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016;
  2. zpracování údajů je zaměřeno na informování ostatních ekonomických účastníků o podnikatelské činnosti prováděné účastníky, poskytuje každému přístup ke spolehlivým, důvěryhodným a transparentním informacím při splnění požadavků kladených zákonem na využívání veřejných informace;
  3. zpracovávaná data nacházejí svůj zdroj ve veřejných informačních službách, a to jsou Centrální registr a informace o hospodářské činnosti pod dohledem ministra rozvoje a Národní soudní rejstřík vedený ministrem spravedlnosti;
  4. zpracování osobních údajů je nezbytné pro posouzení podnikatele pro účely účasti v Projektu, uzavření smlouvy o získání akčního balíčku;
  5. zpracování údajů nevyžaduje samostatný souhlas, protože údaje jsou veřejné, zveřejňované ve veřejně dostupných databázích a rejstřících a jsou prováděny na základě zákonem oprávněného zájmu správce osobních údajů, jako je přímý marketing vlastních produktů a služeb správce, uplatňování nároků z uzavřené smlouvy za účelem získání propagační balíček, analytický a statistický;
  6. plnění zákonných povinností správce údajů podle polského, evropského a mezinárodního práva;
  7. souhlas v případě jejího dobrovolného vyjádření;
  8. analytické a statistické účely;
 • Osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává, mají následující práva: < ol type="a">
 • právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů – v rozsahu, v jakém jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu;
 • právo na přenositelnost osobních údajů, což znamená přijímání je od správce údajů, v běžně používaném formátu a zasílat je jinému správci;
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • právo odvolat souhlas – aniž by byla dotčena zákonnost úkonů učiněných před jeho odvoláním;
 • v případě automatizovaného rozhodování právo toto rozhodnutí zpochybnit, požádat o lidské zásah za účelem získání individuálního rozhodnutí;
 • Výše ​​uvedená práva budou vykonávána prostřednictvím správce údajů nebo DPO.
 • V případě uzavření smlouvy se správcem budou osobní údaje uchovávány do doby trvání projektu, trvání smlouvy, omezení nároků z uzavřené smlouvy nebo do uplynutí povinnosti uchovávat údaje vyplývající ze zákonných ustanovení, zejména daňového zákona. V případě udělení příslušného souhlasu budou osobní údaje použity pro účely uvedené v souhlasu, dokud nebude souhlas odvolán. Údaje budou rovněž zpracovávány pro analytické a statistické účely po dobu 10 let.
 • Poskytnutí osobních údajů je nutné k uzavření smlouvy o získání marketingového balíčku a plnění této smlouvy. Neposkytnutí osobních údajů nebo nedostatek souhlasu bude mít za následek nemožnost uzavření smlouvy. Poskytnutí údajů pro marketingové účely je dobrovolné.
 • §8. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto předpisy vstupují v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách Projektu www.golden-company.cz a jsou platné do odvolání.
  2. Výklad těchto předpisů může provádět pouze Provozovatel.
  3. Stížnosti a žádosti týkající se uplatňování předpisů je třeba předkládat provozovateli.
  4. V záležitostech, které nejsou regulovány, se použijí příslušná ustanovení polského práva.
  5. < li>Případné spory vyplývající z aplikace těchto předpisů, které nelze vyřešit smírnou cestou, budou předloženy společnému soudu příslušné jurisdikce provozovatele
  6. Koordinátorem projektu je Adelina Sinc. Provozovatele lze kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese kontakt@zlotafirma.pl nebo na registrační adrese.
  7. Ustanovení těchto předpisů jsou oddělitelná a uznání některého z nich za neplatné neovlivňuje závaznost ostatních.
  8. Jakékoli změny těchto pravidel mohou být provedeny formou usnesení představenstva Provozovatele.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Projekt bez udání důvodů a bez možnosti požadovat náhradu nebo nápravu.